Privacyverklaring

Bij Hondentrimsalon Snowy hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Website: www.hondentrimsalonsnowy.nl
Adres: Daan schammerstraat 24
Postcode: 3084MB Rotterdam
Email: karin@hondentrimsalonsnowy.nl

2.Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,
 • te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
 • Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)
 • om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

3.Onze website, www.hondentrimsalonsnowy.nl

Voor onze website maken we geen gebruik van cookies.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Hondentrimsalon Snowy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via karin@hondentrimsalonsnowy.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.7 Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: [emailadres VVTN lid]. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8.Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via [email adres VVTN lid] zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hondentrimsalon Snowy.

Toelichting bij de punten in de tekst.
1. De hier opgesomde soorten van gegevens zijn alleen een voorbeeld. Meer of andere gegevens kunnen hier ook worden opgenomen. Voor de volledigheid vermelden we dat de naam en het ras van een huisdier geen persoonsgegevens zijn die hier moeten worden genoemd, het mag natuurlijk wel.
2. We hebben hier twee voorbeelden opgenomen. Als de gegevens voor meer doeleinden worden gebruikt kan dat hier ook worden opgenomen.
4. Het is mogelijk om hier een andere termijn in te vullen. Van belang is wel dat kan worden uitgelegd waarom voor een langere termijn is gekozen. Het uitgangspunt van de AVG is om persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.
5. Hier kunnen alle maatregelen worden opgenomen die worden genomen, denk bijvoorbeeld aan:

 • het gebruik van beveiligde software (een door Microsoft/Apple ondersteunde versie van Windows/MacOS met de meest recente beveiligingsupdate valt hier ook onder),
 • een beveiligde verbinding met de website,
 • het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden.

6. We zijn er vanuit gegaan dat u de persoonsgegevens niet aan anderen verkoopt, als dat wel het geval is dan kan dat hier worden toegevoegd. Houdt er in dat geval ook rekening mee dat dit niet altijd is toegestaan en dat er wellicht aan aanvullende eisen moet worden voldaan.
7. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is verplicht. Als VVTN lid ontvangt u een model van een verwerkersovereenkomst die u met de dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan de boekhouder en de website beheerder, kunt sluiten.
Deze rechten hebben alle personen op grond van de AVG. Het is niet mogelijk om hier van af te wijken.
8. Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar gelden aanvullende eisen. We hebben er daarom voor gekozen om in het model op te nemen dat geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 worden verwerkt. Als het voor jouw onderneming wel van belang is om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken dan moet dat in de privacy policy worden opgenomen. Zorg er in dat geval wel voor dat je aan de eisen voldoet, waaronder toestemming van ouders/verzorgers van het betreffende kind.
9. Onder geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens met gevolgen voor personen valt bijvoorbeeld het nemen van besluiten over het verstrekken van een lening of het aangaan van een overeenkomst op basis van persoonsgegevens. Dit lijkt ons niet van toepassing op de leden van de NVVT.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS